Па­вли­че­вић: Оста­је жал за ба­рем јед­ном по­бе­дом у Ли­ги шам­пи­о­на

Од­бој­ка­ши­це Цр­ве­не зве­зде за­вр­ши­ле су уче­шће у Ли­ги шам­пи­о­на. Без об­зи­ра што ни­су за­бе­ле­жи­ле по­бе­ду у по­след­њем ду­е­лу про­тив Потс­да­ма, у клу­бу мо­гу би­ти по­но­сни на игру це­ле еки­пе то­ком чи­та­вог так­ми­че­ња.

По­себ­но су до­бре би­ле цр­ве­но-бе­ле у ду­е­ли­ма са Не­ми­ца­ма, за­то ма­ло и оста­је жал што бар је­дан од тих ме­че­ва ни­су ре­ши­ле у сво­ју ко­рист.

– Че­сти­там мо­јим де­вој­ка­ма на игри, али и Потс­да­му на по­бе­ди. Ми­слим да смо од­и­гра­ли по­жр­тво­ва­ну утак­ми­цу, где смо се бо­ри­ли до по­след­њег ми­ну­та. Оста­је жал за бар јед­ном по­бе­дом у Ли­ги шам­пи­о­на, ме­ђу­тим ми­слим да смо сте­кли до­ста ис­ку­ства у овом так­ми­че­њу. Од­и­гра­ли смо мно­го до­брих утак­ми­ца – ис­та­као је Рат­ко Па­вли­че­вић, тре­нер Цр­ве­не зве­зде.

Да би се по­но­во игра­ла Ли­га шам­пи­о­на у Бе­о­гра­ду, цр­ве­но-бе­ле мо­ра­ју по­но­во да „ју­ри­ша­ју“ на ти­ту­лу.

– Окре­ће­мо се пр­вен­ству, ко­је нам је фак­тич­ки при­о­ри­тет­но. Оно што сам ре­као и ра­ни­је, на­дам се да ће­мо из свих ових утак­ми­ца иза­ћи још бо­љи и да ће­мо та­ко игра­ти у пр­вен­ству – за­кљу­чио је тре­нер од­бој­ка­ши­ца Цр­ве­не зве­зде.  

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *